Řízení / výběr optimálního portfolia projektů

Podnikové řízení je komplexní řízení zahrnující plánování, organizování, personalistiku, vedení a kontrolu jednotlivých podnikových činností na konkrétních úrovních (vrcholové, střední a operativní). Podstatou řízení je optimální skloubení výše uvedených činností. Nositeli řízení jsou buď sami vlastníci, nebo speciální orgány vytvořené vlastníky a vlastníkům zodpovědné, konkrétně podnikový management.

Námi nabízené služby se zaměřují především na konzultace pro všechny stupně vedení v oblastech výběru nejhodnějšího portfolia projektů a programů, nastavení nebo optimalizaci stávajících řídích struktur spojených s jejich řízením – PMO. A v neposlední řadě nabízíme pomoc s projektovým řízením ať už běžným nebo krizovým.

Portfolio projektů

Pomůžeme vám řídit celé portfolio IT projektů, aplikací a příležitostí v reálném čase s účinnými procesy spolupráce. Díky srovnávání podobných projektů (produktů) z mnoha úhlů pohledu a postupnému schvalování umožníme vaší organizaci přijímat lépe informovaná rozhodnutí.

PMO

Existence projektové kanceláře je v dnešní době podmínkou dosažení obchodních výsledků. Vzhledem k široké škále úkolů, které před projektovou kanceláří leží, spočívá jediná rozumná cesta při její tvorbě v uvážlivé volbě prvního cíle, kterého je třeba dosáhnout a který v aktuální situaci přinese nejvyšší obchodní úspěch. Škála leží od podpory jednoho klíčového programu ve firmě, přes standardizaci praktik a procesů, až po centralizaci projektového řízení do jednoho útvaru.

Nabízíme podporu při zavedení projektové kanceláře, která kromě přesné definice cíle, nákladů a přínosů, bude aktivně podporovat nejvyšší management vaší organizace. V praxi se osvědčuje, je-li odpovědnost za zavedení projektové kanceláře delegována na osobu zvenčí, a to hned ze tří důvodů. Externí subjekt vedoucí implementaci projektové kanceláře musí využívat podporu nejvyššího vedení firmy a bez této podpory není schopen svůj úkol splnit. Je-li tedy v implementaci pokrok, pak všichni vnímají i přítomnost této podpory. Další důvod může spočívat ve snazším překonání vnitřní rezistence, vznikající typicky z obav ze zvýšení byrokracie. Třetí důvod pak spočívá v nezávislosti, která se projevuje v řadě faktorů, například v pomoci při výběru personálního obsazení kanceláře.

Projektové řízení

Všichni žijeme ve velmi přísných rozpočtových podmínkách, za stálého nedostatku zdrojů a často při požadovaných nerealistických termínech dodání. Za takových podmínek si prostě nemůžeme dovolit dělat činnosti, které nepřinášejí hodnotu konečným dodávaným výstupům našich projektů. Proto vám nabízíme náš přístup a naši podporu projektového řízení, který byl vytvořen na podporu našich schopností odvádět vysoce kvalitní práci při co nejnižších nákladech, v co nejkratší době a na požadované úrovni kvality. Proces projektového řízení se zaměřuje na ty činnosti, které zřetelně přispívají k přidané hodnotě našich služeb pro zákazníky.

Zkušenost ukazuje, že častou příčinou problémů rozsáhlých a komplikovaných projektů je fakt, že ve skutečnosti se nejedná o projekt, ale o program. Není-li tento rozdíl včas detekován, vede to ke stavu, kdy i přes snahu vést projekt podle osvědčených standardů nejsou faktory, typické pro programy, dostatečně ošetřeny, kontrolovány a řízeny. Projekty charakteru programu řízené metodikou pro řízení projektů představují významné riziko spočívající v orientaci na náklady a ne na výnosy, menší flexibilitě reakcí na vnější vlivy a uzavřenosti a nutnosti přenosu koordinace mezi projekty na liniový management.

Krizové řízení

Je třeba si uvědomit, že problém není totéž co riziko. Problém komplikuje situaci již nyní, zatímco riziko může komplikovat až budoucnost. Jak poznáte projekt, který má problém? Podle minimálně jednoho z následujících příznaků:

● zpoždění vůči harmonogramu
● překročené náklady
● vzrůst obav o technické řešení
● růst problémů se subdodávkami a/nebo
● v projektu se objevují "překvapení"

V takové situaci nabízíme expertní podporu krizovým projektovým manažerům v projektech, kde realizace selhává, ale není myslitelné ji oddálit. Zároveň nabízíme převzetí dohledu nad dokončením projektu. Nezapomínejme, že kromě zlepšení v projektu je většinou třeba uvažovat i o zlepšení v organizaci, v níž projekt probíhá!