Firemní / řídící procesy

Procesní řízení je ověřená platforma, která umožňuje hladký chod většiny organizací. V rámci procesního řízení vám nabízíme pomoc při systematickém a kontinuálním zvyšování výkonnosti procesů s cílem efektivně uspokojit potřeby interního i externího zákazníka. Procesy musí být efektivně řízeny tak, aby naplňovaly strategii společnosti. Každá firma jako procesně řízená společnost by měla analyzovat svou výkonnost, sledovat jak využívá svůj potenciál, srovnávat se s nejlepšími praktikami v odvětví, hledat nové příležitosti pro zlepšování výkonnosti a snižování nákladů.

Firemní procesy

Pomůžeme vám s nastavením efektivního řízení procesů s cílem snižování nákladů na procesy za zachování kvality služeb a spokojenosti klientů. Náklady na procesy, stejně tak jako jejich zefektivňování je sledováno prostřednictvím nadefinovaných KPI’s a KQI’s.

K hlavním přínosům navrženého řešení patří:

● Schopnost balancovat poptávku s dodávkou
● Možnost plánovat optimálně celkovou dodávku a řídit vzájemný (nákladový) poměr jednotlivých činností
● Možnost sledovat trendy a začít vše řídit pro-aktivně, včas plánovat lidské zdroje
● Sjednocený přístup pro požadavky
● Využívání postupů podle transparentních a známých procesů
● Posílení komunikace a celkového povědomí o poptávce uvnitř jednotlivých oddělení
● Zlepšení porozumění mezi jednotlivými odděleními
● Top management bude mít celkový přehled o poptávce a kapacitách jednotlivých oddělení pro realizaci projektů/produktů nebo programů

Strategické plánování

Kvalitně a nezávisle zpracovaná firemní strategie je zárukou smysluplných a plánovaných investic, které vás uchrání od nekoncepčních a zavádějících „ad-hoc“ výdajů.

Rádi vám pomůžeme sestavit strategický plán, který vaší společnosti umožní efektivní řízení rozvoje všech prvků hierarchického uspořádání společnosti. Směr dalšího rozvoje je přitom dán celkovou vizí, prioritami a konkrétními střednědobými i dlouhodobými strategickými cíli. Strategický plán zjednodušeně stanoví cíle, termíny a případně cesty, jak cílů dosáhnout.

Strategický plán by tedy měl obsahovat:

● Podrobnou a přesnou analýza stavu, včetně vývojových trendů
● SWOT analýzu, popř. problémovou analýzu (tj. vážené priority vyplývající ze slabých stránek SWOT analýzy)
● Soubor priorit a konkrétních, kvantifikovaných střednědobých a dlouhodobých strategických cílů, které řeší problémy projevující se ve slabých stránkách SWOT analýzy; cíle musí respektovat principy udržitelného rozvoje a limitní kapacitu únosnosti prostředí.
● Soubor konkrétních opatření, včetně subjektů odpovědných za jejich realizaci
● Odborný odhad předpokládaných nákladů na realizaci jednotlivých kroků
● Přehled reálných zdrojů finančních prostředků na realizaci jednotlivých kroků
● Soubor indikátorů, které jsou určeny managementu i veřejnosti a slouží k objektivní kontrole plnění strategických cílů

Finanční (investiční) plánování

Rádi vám pomůžeme se základním úkolem finančního plánování, a to zajistit splnění cílů podniku a udržet jeho finanční rovnováhu.

Spolu sestavíme investiční plán, který bude rozveden v investičních projektech. K věcné stránce investičního projektu patří:

● Co má být pořízeno nebo obnoveno
● Kdo zajistí projektovou dokumentaci
● Kdo bude realizovat dodávku

K jeho ekonomické stránce patří:

● Rozhodnutí o způsobu financování ● Vyhodnocení efektivnosti projektu

Operativní plánování

Rádi vám pomůžeme nastavit / zlepšit úroveň operativního řízení, představující konkrétní a detailní řízení vybrané oblasti v krátkém časovém horizontu. Z vybraných oblastí je důležité průběžné řízení výnosů, nákladů, zisku, příjmů, výdajů a cash flow, zajištění průběžné solventnosti a likvidity, přiměřené výše a struktury zásob, pohledávek atd.

Operativní plánování /řízení jednotlivých oddělení společnosti představuje činnosti, které se zabývají pochopením a ovlivňováním poptávky zákazníků (i vnitřních) po službách, jakož i zajištěním kapacity pro uspokojení této poptávky. Tím se s řízením projektů potkává hned ve dvou směrech - jednak při soupeření o zdroje firmy, jednak jako praktická aplikace projektového řízení při implementaci.

Operativní plánování bývá v různých společnostech nastaveno velmi rozdílně. Zkušenosti ale ukazují, že nejčastěji je to sub optimální proces, který spolu s měnící se společností méně a méně vyhovuje jejím potřebám.